OPNIEUW ANDERS DURVEN BESTUREN

WELK BELEID WILLEN
WE VOEREN?
ONS PROGRAMMA 2000-2006 IN 12 HOOFDSTUKKEN
1. Inspraak en informatie 7. Openbare gebouwen en scholen
Een open democratisch beleid
door en voor het volk
2. Huisvesting en ruimtelijke ordening 8. Milieu
Een modern en vooruitstrevend beleid 3. Openbare werken, openbaar vervoer verkeersveiligheid en -leefbaarheid 9. Sociaal beleid en O.C.M.W.-werking
Een eerlijk, sociaal, rechtvaardig
en gezond financieel beleid
4. Sport en ontspanning 10. Seniorenbeleid
5. Cultuur 11. Zelfstandigen, landbouwers en middenstanders
6. Jeugdbeleid 12. Gezond financieel beleid


WELK BELEID WILLEN WE VOEREN?

Een open democratisch beleid door en voor het volk

o Inspraak van de burgers, de verenigingen en de adviesraden.

Wanneer advies van adviesraad niet gevolgd wordt door
Schepencollege of meerderheid in de gemeenteraad, moet
betrokken adviesraad een gemotiveerde beslissing ontvangen.

o Het verstrekken van een maximale informatie en voorlichting aan de
bevolking omtrent alle gemeentelijke aangelegenheden (beslissingen
Schepencollege, gemeenteraad, adviesraden, sport, cultuur, senioren,
jeugd, .).

Schepen met deelbevoegdheid : inspraak en voorlichtings-beleid.

o Een open en steeds toegankelijk gemeentehuis waar stukken en alle
mogelijke informatie op de modernste en snelste wijze verkregen worden.


o Houden van referenda omtrent grote, belangrijke beslissingen die iedere
burger aanbelangen.

Een modern en vooruitstrevend beleid


o Het centraliseren van alle gemeentediensten.


o Het verlenen van een snelle en adequate dienstverlening.


o Het uitbouwen van gespecialiseerde diensten (vergelijkende
examens).


o Het aanwenden van alle mogelijke technische middelen (speciale
PC-programma's, internet, gemeente- en O.C.M.W.-website, e-mail, .).
Gratis internetaansluiting voor alle Lennikenaren.


o Modern management en flexibiliteit.

 

Een eerlijk, sociaal, rechtvaardig en gezond financieel beleid


o Het vastleggen van prioriteiten en een gezonde, eerlijke verdeling van
de gemeentegelden onder de verschillende beleidsdomeinen (mobiliteit,
huisvesting, huisvuilophaling, openbare werken, openbare diensten, sport,
cultuur, O.C.M.W., .).


o Een gezond subsidiebeleid voor alle socio-culturele verenigingen (jeugd,
sport, cultuur, senioren, .).


o Het zetten van de tering naar de nering. Investeren waar nodig, sparen
waar kan, lenen voor grote werken op lange termijn volgens de regels van
een gezond en goed financieel beleid.


o Het voeren van een modern, vooruitstrevend sociaal- en O.C.M.W.-beleid
aan de hand van een meerjarenplan.


Lennik, centrum van het Pajottenland, moet
opnieuw de
plaats innemen waarop het
als hoofdplaats van het kanton recht heeft.


Een mooi, groen en Vlaams Lennik,

waar het bruist van activiteit

 

"EEN BRUISEND LENNIK"


1. INSPRAAK EN INFORMATIE

De bevolking betrekken bij het gemeentebeleid :

- aandacht voor vertegenwoordiging van vrouwen in adviesraden en
besluitvormende organen.

- doorzichtige informatie en inspraakmogelijkheden.

- hoorzittingen rond actuele thema's en openbare werken.

- volksraadpleging bij belangrijke kwesties (meer directe democratie)

- directe interpellatiemogelijkheid van de burger bij
gemeente-raadszittingen.

- onthaalbrochure en onthaaldag voor nieuwe inwoners.

- opendeurdag voor alle Lennikenaren.

- een tweemaandelijks gemeentelijk informatieblad.

- meer informatie over het werk van de adviesraden.

- alle gemeentelijke fracties betrekken bij de beleids-voorbereiding.

- herwaarderen van gemeenteraad en O.C.M.W.-raad waar de
beleidsbeslissingen dienen getroffen te worden.

- onafhankelijke adviesraden.

 

2. HUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING


- Uitvoering van de laatste fase van de aanleg van de wijk Sint-Elooi.

- Verdere centralisatie gemeentelijke diensten.

- Betere bereikbaarheid van de gemeentelijke diensten.

- Verbetering toegangswegen wijken.

- Toekennen van een bouwpremie.

- Uitvoeren van een structuurplan voor Lennik.

- Aansnijden in de verschillende deelgemeenten van bouwrijpe grondpercelen
om aan de Lennikenaren betaalbare bouwgronden ter beschikking te stellen.

- Herinrichting van de gemeente bevorderen.
Wijzigingen in het gewestplan uitvoeren

- Herinrichting en aanpassing van de oude dorpskernen van
St-Kwintens, Eizeringen, St-Martens en Gaasbeek.

- Oprichten van een gemeentelijke raad voor ruimtelijke ordening.


3. OPENBARE WERKEN, OPENBAAR VERVOER, VERKEERSVEILIGHEID EN -LEEFBAARHEID

 

- Uitvoering mobiliteitsplan.


- Een programma tot :


o herstel van wegen en aangepaste wegsignalisatie.

o aangepaste afwatering.

o riolering en onderhoud aan beken.

o verfraaiing van de dorpspleinen die herschikt worden met zin voor
historische authenticiteit. Ze fungeren als een groene long met
parkeermogelijkheden.

o herwaardering van holle wegen, wandelwegen en voetwegen.

o doordachte verkeersveiligheid.

o vernieuwing en uitbreiding openbare verlichting.

o uitbreiding van fiets- en voetpaden.

o vernieuwing van het gemeentelijk wegennet (bv. Schapenstraat,
Baasbergstraat, Langestraat, Carnaalstraat, Hunselstraat,
Nellekensstraat, Rosweg, Scheestraat, Loddershoek, St-Elooistraat,...).

o uitbreiding van de parkeermogelijkheden in de dorpskernen.

o een verkeersarm Marktplein.

o uitbreiding van de openbare verlichting (1 lamp per paal). Bij
wegeniswerken worden de leidingen ondergronds geplaatst.

o gratis Marktbus op dinsdag, zaterdag en zondag.

o betere busverbindingen.

 

4. SPORT EN ONTSPANNING

- Een actief sport- en recreatiebeleid door uitbreiding van de
infrastructuur (o.a. voor judo, pingpong, aerobic, karate .).

- Verhoging subsidies tot 1.000.000 Bef.

- Onderhoud voetbalvelden tijdens de maanden juni, juli en augustus.

- Een gemeentezaal in Eizeringen voor ontspannings- en verenigingsleven.

- Bijzondere aandacht voor de bevordering van rustige ontspanning in de
gemeente :
o.a. door aangepaste recreatieve en groene ruimtes, het verder
uitbouwen van het fietspadennet, het opwaarderen van onze (voet)wegen.

- Bevorderen en promoten van cultuurdagen, sportmanifestaties,
handelsbeurs, 11-juliviering, jaarmarkt en kroegentocht,
Sinte-Mettesfeesten, braderie, .

- BPA voor zonevreemde sport-, jeugd- en cultuurinfra-structuur.

- Oprichten van een zelfstandige sportraad.


5. CULTUUR


- Schepenbank uitbouwen als cultuurcentrum Lennik .

- Aanpassing Feestzaal Jongensschool.

- Aangepaste accommodatie voorzien voor toneel- en concertzaal.

- Uitbreiding en renovatie Plaatselijke Openbare Bibliotheek.

- Uitvoering BPA Kasteel Eizeringen.

- Verhoging subsidies culturele verenigingen tot 1.000.000 Bef.

- Gratis gebruik van de feestzalen van de gemeente voor repetities
gemeentelijke harmonies.

- Aanwerving cultuurfunctionaris.

- Heemkundig museum in ere herstellen (zelfde openingsuren als Kasteel van
Gaasbeek).

- Toerisme bevorderen en promoten.

- Wandel- en fietspaden perfect onderhouden.

- Opstellen toeristische gids voor Lennik (Een dag in Lennik volledig
uitgewerkt).

- Speciale steun voor grote culturele activiteiten (verzustering, grote
concerten, .).

- Aankopen van kunstwerken.

 

6. JEUGDBELEID

- Verdraagzaamheid voor jongeren en hun leefwereld.

- Verder ondersteunen van de jeugdverenigingen via subsidie en materiële
steun.

- Betere verplaatsingsmogelijkheden met het openbaar vervoer.

- Speciale maatregelen inzake verkeersveiligheid, o.a. aan scholen.

- Evalueren sluitingsuur (herbergen, fuiven).

- Voldoende mogelijkheid om te fuiven in eigen gemeente.

- Oprichting jeugdhuis met fuifzaal.

- Werken aan een jeugdinformatiepunt.

- Inspraak via een breed samengestelde, open jeugdraad.

- Vertegenwoordiging van de jeugdraad in andere adviesorganen.

- Openstellen van schoolspeelplaatsen buiten de schooluren.

- Degelijk jeugdinfrastructuur- en lokalenbeleid.

- Woonmogelijkheden voor jonge mensen in eigen gemeente bevorderen.

- Organiseren kindergemeenteraad.

 

7. OPENBARE GEBOUWEN EN SCHOLEN

- Aangepaste administratieve herindeling en volledige vernieuwing van het
gemeentehuis aangepast aan de hedendaagse eisen, o.a. wat de
toegankelijkheid voor mindervaliden en bejaarden betreft.

- Centralisatie gemeentelijke diensten.

- Uitbreiding OCMW-serviceflats met dienstencentrum en dagopvang voor
bejaarden.

- Opknappen van de openbare gebouwen (vooral gevels en omgeving).

- Oprichten nieuwe gemeentelijke werkplaats.


- Gemeenteschool en Muziekacademie optimaal uitbouwen.

- Oprichten tekenacademie.


- Oprichten, huren of kopen van gebouwen voor Buitenschoolse Kinderopvang
vlak bij de school in Eizeringen, St-Martens en St-Kwintens-Lennik.


8. MILIEU

Consequent milieubeleid door

- Aanstellen milieuambtenaar.

- Aanleggen modern opgevat containerpark, veilig en goed ingeplant.

- Verwerven van groene ruimtes voor stiltegebieden en voor passieve
recreatie.

- Uitbouw in samenwerking met andere overheden van een
huisvuil-ophalingsbeleid gesteund op sensibilisering, voorkoming,
selectief ophalen en hergebruik.
("De vervuiler betaalt").

- Afsluiten gemeentelijke overeenkomst met de handelaars voor
verpakkingsafval.

- Krachtige aanpak sluikstorten.

- Actie vervallen geneesmiddelen.

- Inschakelen van de gemeente in het waterzuiveringsbeleid.

- Aandacht voor de verbetering van de kwaliteit van het grondwater.

- Herwaardering en onderhoud van de voet- en wandelwegen in overleg met de
Milieuraad en Voetwegencommissie.

- Milieuvriendelijk wegbermbeheer.

- Afwaterings- en rioleringswerken conform de nieuwe reglementering, o.a.
door gescheiden afvoer van regen- en afvalwaters.

- Aankoop aangepast materieel voor een actief groenbeleid.

- Sensibilisering voor milieu. Afvalarm winkelen, enz..

- Nauwe samenwerking met Milieuraad.

- Verdere aankoop van milieuvriendelijk materiaal.

- Opvolging van het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan.

- Verhoging premie regenwaterput.

- Invoering premie zonne-energie.

- Promotie reglement aanplanting bomen en hagen en uitbreiding ervan tot
de woonzones.


9. SOCIAAL BELEID EN O.C.M.W.-WERKING

Een modern en vooruitstrevend sociaal en O.C.M.W.-beleid door :

Sociaal beleid


- Aanpassing reglement mantelzorg. Zorgbehoevende moet in eigen woning
kunnen blijven wonen.

- Gerichter beleid en aandacht voor de Lennikenaren met problemen op
lichamelijk, sociaal en/ of moreel vlak.

- Alle openbare gebouwen en hun sanitaire installaties toegankelijk voor
andersvaliden.

- Jaarlijkse onthaaldag voor de nieuwe inwoners.

- Tweemaandelijks gemeentelijk infoblad en opstellen onthaalbrochure.

- Een goede werking van het Plaatselijk Werkgelegenheids-agentschap.

- Het voeren van een sociaal gericht tewerkstellingsbeleid voor kansarmen
(tewerkstelling O.C.M.W.).

- Samenwerking met Beschuttende Werkplaats.


O.C.M.W.-WERKING

HET O.C.M.W. MOET EEN SOCIAAL EN OPEN HUIS ZIJN

- Oprichting van 16 bijkomende service-flats met polyvalente zaal.

- Inrichten dagopvang voor bejaarden en mindervaliden.

- Verbetering en uitbreiding van de verschillende O.C.M.W.-diensten.
Maximale thuiszorg verzekeren.

- Verkoop van bouw- en landbouwgronden wordt verder gezet ter
ondersteuning van het O.C.M.W.-beleid.

- BKO (Buitenschoolse Kinder Opvang) in iedere leefkern, vlak bij de
school.


- Sociaal Verhuurkantoor verder uitbouwen voor de kansarmen.

- Coördinatie en samenwerking van de O.C.M.W.-diensten met private
welzijnsinitiatieven versterken.

- Samenwerking O.C.M.W. en Gemeente verbeteren.

- Ontmoetingscentrum indien gewenst - alle werkdagen open van 9 tot 17
uur. Onderzoek naar mogelijkheden in de andere leefkernen.


10. SENIORENBELEID

Speciale aandacht voor hen die onze huidige welvaart verzekeren.

- Oprichting volwaardige seniorenraad met eigen subsidie-verdeling.
Inspraak en participatie.

- Opname van senioren in alle adviescommissies en participatieraden.

- Schepen met als deelbevoegdheid "Seniorenbeleid".

- Gratis preventief geneeskundig onderzoek voor bejaarden.

- Passende gezondheidsvoorlichting.

- Intra- en extramurale dienstverlening, thuiszorg, service-flats,
dienstencentrum, dagopvang.

- Gemeentelijke premie voor aanpassing woningen van bejaarden (WC,
sanitair, .).

- Volledige integratie van de senioren in het gemeentelijk cultuurbeleid.

- Een uitgebreide thuis- en mantelzorg.

- Jaarlijks groot seniorenfeest ingericht door gemeente en O.C.M.W.11. Zelfstandigen, landbouwers en middenstanders


Lennik als regionaal centrum van het Pajottenland promoten :


- Wekelijkse handelsmarkt.

- Zomerhappening.

- Jaarmarkt en kroegentocht.

- Handelsbeurs.

- Wekelijkse boerenmarkt.

- Maandelijkse rommelmarkt.

- Wijkfeesten.

- Kerst- en nieuwjaarsversiering.

- Bloemenactie in de zomermaanden .

- Het verkeersarm maken van het Marktplein.

- Het herwaarderen van de dorpskernen

- Aandacht voor de verkeersveiligheid en -leefbaarheid.

- Uitbreiding van de parkeermogelijkheden in de dorpskernen.

- Promotie van Lennik als verkoopcentrum.

- Uitgave van een beroepengids.


12. FINANCIEN


Ons specifiek Lenniks programma houdt een duidelijk en doelgericht project
in voor de gemeente gedurende de periode 2000-2006.

Dit project moet steunen op gezonde financiële grondvesten.

Ons project geeft de zekerheid dat Lennik opnieuw een open, financieel
gezonde en levenskrachtige gemeente wordt.

We nodigen U dan ook uit aan dit project mee te werken door op 8 oktober
2000 uw stem aan dit project te geven.