Openbare zitting van de GemeenteraadGemeenteraad 19 december 2005

Agenda:

 1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering dd. 28/11/2005.
 2. Kerkfabriek St-Martinus : Waarborgstelling restauratiewerken Sint-Martinuskerk – Fase 2.
 3. Financiën - Gemeentebelasting – Opcentiemen op de onroerende voorheffing.
 4. Financiën - Gemeentebelasting – Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting.
 5. Financiën - Bestemmingswijziging van het ongebruikte saldo van verschillende leningen.
 6. Financiën - Politiezone Pajottenland – Politiebegroting 2006 – Kennisname.
 7. Financiën - Gemeentelijke begroting 2006 – Gewone en buitengewone dienst – Goedkeuring.
 8. Jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007 : Jaarplan 2006 - Goedkeuring.
 9. Jeugdwerkbeleidsplan - Wijziging reglement projectsubsidie – Goedkeuring.
 10. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen inzake het aangaan van een lening voor de financiering van buitengewone investeringswerken : diverse wegeniswerken en opstellen van een erosiebestrijdingsplan.
 11. Aanwending beschikbare geldmiddelen uit de verkoop van de Electrabelaandelen.
 12. Brandweer – Personeel – Operationeel vrijwilligerskader – Vacantverklaring van een functie van eerste sergeant.
 13. Overeenkomst gemeente Lennik – Leysbroek : Goedkeuring.
 14. Lokaal Sociaal Beleidsplan 2006-2007 : Actieplan – Goedkeuring.

  IN GEHEIME ZITTING :

  **Gemeentelijke Basisschool :

 15. Vaste benoeming kleuteronderwijzer (3/24) vanaf 1/1/2006.
 16. Vaste benoeming kleuteronderwijzer (3/24) vanaf 1/1/2006.
 17. Vaste benoeming onderwijzer (21/24) vanaf 1/1/2006.

 

Gemeenteraad 28 november 2005

Agenda:

 1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering dd. 24 oktober 2005.
 2. Kerkfabriek St-Martinus – advies begroting 2006.
 3. Kerkfabriek St-Ursula – advies begroting 2006.
 4. Kerkfabriek OLV Gaasbeek – advies begroting 2006.
 5. Kerkfabriek St-Kwintens – advies begrotingswijziging 2005/1.
 6. Kerkfabriek St-Kwintens – advies begroting 2006.
 7. Ruimtelijke Ordening – Goedkeuring van het Wegentracé – Verkavelingsaanvraag – Assesteenweg zonder nummer – Dossiernr. 2005/025.
 8. Ruimtelijke Ordening – Voorlopige goedkeuring BPA zonevreemde bedrijven fase I.
 9. Ruimtelijke Ordening – Voorlopige goedkeuring BPA zonevreemde bedrijven fase II (site steenbakkerij).
 10. Wegen – Doortocht N282 (tussen KMPT 11.250 en KMPT 12.650) – Alfred Algoetstraat – Markt – Kroonstraat – Borrekeitse – Masiusplein en omgeving: akkoord gunning.
 11. Mobiliteit – Politieverordening inzake aanvragen waarvoor het aanbrengen van tijdelijke signalisatie in de gemeente op het openbaar domein nodig is: vergunningsbesluit.
 12. Havicrem – Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de Buitengewone Algemene Vergadering + Goedkeuring agendapunten vergadering dd. 14/12/2005.
 13. Haviland - Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de Buitengewone Algemene Vergadering + Goedkeuring agendapunten vergadering dd. 19/12/2005.
 14. Finilek - Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de Buitengewone Algemene Vergadering + Goedkeuring agendapunten vergadering dd. 22/12/2005.
 15. Goedkeuring overeenkomsten in het kader van de Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester

  IN GEHEIME ZITTING :

  **Gemeentelijke Muziekacademie :

 16. Intrekking beslissing Gemeenteraad dd. 26/9/2005, houdende tijdelijke aanstelling leraar dans (3u) vanaf 1/9/2005 ten laste van de gemeente.
 17. Aanstelling voor bepaalde duur leraar dans (1u LS) vanaf 1/9/2005 ten laste van de gemeente.
 18. Intrekking beslissing Gemeenteraad dd. 26/9/2005, houdende tijdelijke aanstelling leraar elektrische gitaar (3u) vanaf 1/9/2005 ten laste van de gemeente.
 19. Aanstelling voor bepaalde duur leraar elektrische gitaar (4u LS) vanaf 1/9/2005 ten laste van de gemeente.
 20. Aanstelling voor bepaalde duur leraar zang (1u LS) vanaf 1/9/2005 ten laste van de gemeente.
 21. Vaste benoeming lerares woord (5u LS en 1u HS) vanaf 1/1/2006.
 22. Vaste benoeming lerares samenzang (0,5u LS) vanaf 1/1/2006.
 23. Vaste benoeming lerares AMV (2u LS) vanaf 1/1/2006.
 24. Vaste benoeming lerares viool (2u LS) vanaf 1/1/2006.
 25. Vaste benoeming lerares dans (6u LS en 1u HS) vanaf 1/1/2006.
 26. Vaste benoeming leraar slagwerk (1u LS) vanaf 1/1/2006.
 27. Vaste benoeming lerares piano (2u LS) vanaf 1/1/2006.
 28. Vaste benoeming opsteller (8u) vanaf 1/1/2006.

 

Gemeenteraad 24 oktober 2005

Agenda:

 1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering dd. 26 september 2005.
 2. Kerkfabriek St-Gertrudis-Pede : Advies rekening 2004.
 3. OCMW - Kennisname jaarrekening 2004 + jaarverslag 2004.
 4. Ruimtelijke Ordening - Goedkeuring van het Wegentracé - Verkavelingsaanvraag - Saffelbergstraat zonder nummer - Dossiernr. 2005/012.
 5. Havi-Gis : Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de Buitengewone Algemene Vergadering + Goedkeuring agendapunten vergadering dd. 21 november 2005.
 6. Iverlek - Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 22 december 2005.
 7. Iverlek - Goedkeuring statutenwijziging.
 8. Finilek - Bod van Suez op de Electrabel-aandelen gemeente Lennik.
 9. Financiën - Belasting op het afleveren van administratieve stukken - Intrekkingen.
 10. Financiën - Belasting op het afleveren van administratieve stukken.
 11. Jaarmarktcomité - Vaststelling gemeentelijke toelage 2005.
 12. Gemeentelijke Basisschool - Vacantverklaring vaste benoemingen.

 

Gemeenteraad 26 september 2005

Agenda:

 1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering dd. 27 juni 2005.
 2. Kerkfabriek St-Gertrudis-Pede : Advies begroting 2004.
 3. Goedkeuring begrotingsrekening en balans- en resultatenrekening 2004.
 4. Begroting - Gemeentelijke begrotingswijziging nr.1 - Gewone en buitengewone dienst - Dienstjaar 2005 - Goedkeuring.
 5. Financien - Belasting op het afleveren van administratieve stukken - Aanpassing belastingreglement.
 6. OCMW - Kennisname van de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2003 en van het verslag van de externe auditcommissie.
 7. Ruimtelijke Ordening - Goedkeuring van het wegentracé - Verkavelingsaanvraag - Felix Van Den Boschstraat zn. - Dossiernr. 2005/016. Nog niet gekend
 8. Ruimtelijke Ordening - Goedkeuring van het wegentracé - Verkavelingsaanvraag - Hemelveldweg zn. - Dossiernr. 2005/022.
 9. Ruimtelijke Ordening - Goedkeuring van het wegentracé - Verkavelingsaanvraag - Brusselsestraat - Dossiernr. 2005.023.
 10. Milieu - Textielovereenkomst : Goedkeuring.
 11. Milieu - Aquafin-project 20.192 "sanering Eizeringen" - Samenwerkingsovereenkomst - Addendum bij de overeenkomst van 18 juni 2004 omtrent de studie van het project : Goedkeuring.
 12. Milieu - Dienstverleningsovereenkomst met Aquafin - Project LEN01RP : Goedkeuring.
 13. Milieu - Project 99.247 "Collector Diepenbroekbeek" - Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst dd. 3 november 2003 : Goedkeuring.
 14. Wegen - Actualisatie gunningsbedrag inzake het dossier "herstellen van asfaltverhardingen - overlagen van diverse straten en verbeteringswerken in de Frans Baetensstraat en een gedeelte van de Lt. Jacopsstraat" - goedkeuring.
 15. Wegen - Verbeteringswerken in de Krommestraat : goedkeuring bestek en wijze van gunnen.
 16. Samenwerkingsovereenkomst "alternatieve gerechtelijke maatregelen": Goedkeuring.
 17. Bijzondere voorwaarden in het kader van voorrang voor een tijdelijke aanstelling in een scholengemeenschap basisonderwijs.
 18. Bijzondere benoemingsvoorwaarden in wervingsambt.
 19. Samenwerkingsplatform ICT-coördinatie : Goedkeuring.
 20. Vorming van een scholengemeenschap voor 6 jaar vanaf het schooljaar 2005-2006 - Goedkeuring.
 21. Oprichting van een reaffectatiecommissie in de scholengemeenschap "De Pajot" - Goedkeuring huishoudelijk reglement.
 22. Personeel - Openstelling 1 betrekking van deskundige toerisme in contractueel verband en aanleg van een werfreserve - Goedkeuring.

  IN GEHEIME ZITTING :

  **Gemeentelijke Basisschool :

 23. Aanvaarding volledige loopbaanonderbreking kleuterleider vanaf 1 september 2005 tot 31 augustus 2006.
 24. Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur kleuterleider (9 lestijden) vanaf 1 september 2005 (vervanging).
 25. Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur kleuterleider (3u kleuteronderwijs) vanaf 1 september 2005.
 26. Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur onderwijzer (12u) vanaf 1 september 2005.
 27. Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur kleuterleider (9 lestijden) vanaf 1 september 2005 (vervanging).
 28. Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur kleuterleider (3u kleuteronderwijs) vanaf 1 september 2005.
 29. Tijdelijke aanstelling onderwijzer (2u) vanaf 1 september 2005.
 30. Aanstelling voor bepaalde duur kleuterleider (9u) vanaf 1 september 2005 ten laste van de gemeente.
 31. Tijdelijke aanstelling kleuterleider (6 lestijden) vanaf 1 september 2005 (vervanging).
 32. Aanvaarding verlof onderwijzer (6u) voor verminderde prestaties, gewettigd door sociale of familiale redenen voor personeelsleden die ten minste 2 kinderen niet ouder dan 14 jaar ten laste hebben (6/24) vanaf 1 september 2005.
 33. Tijdelijke aanstelling onderwijzer (6 lestijden) vanaf 1 september 2005 (vervanging).
 34. Tijdelijke aanstelling onderwijzer (18u) vanaf 1 september 2005.
 35. Tijdelijke aanstelling zorgcoördinator (10u) op basis van de punten eigen omkadering vanaf 1 september 2005.
 36. Tijdelijke aanstelling zorgcoördinator (4u) op basis van de stimulus en de punten samengelegd op het niveau van de scholengemeenschap vanaf 1 september 2005.
 37. Tijdelijke aanstelling onderwijzer (4u/gokuren lager onderwijs) vanaf 1 september 2005.
 38. Tijdelijke aanstelling onderwijzer (2u/gokuren kleuteronderwijs) vanaf 1 september 2005.
 39. Tijdelijke aanstelling onderwijzer (2u) vanaf 1 september 2005.
 40. Tijdelijke aanstelling kinderverzorger (8u) vanaf 1 september 2005.
 41. Aanstelling van een administratief medewerker op basis van de puntenenveloppe (administratie) toegekend aan de school (19u) vanaf 1 september 2005.
 42. Aanstelling van een beleidsmedewerker op basis van de puntenenveloppe (ICT) toegekend aan de school (3u) vanaf 1 september 2005.
 43. Tijdelijke aanstelling bijzondere leermeester Protestantse Godsdienst (2 lestijden) vanaf 1 september 2005.

  **Gemeentelijke Muziekacademie :

 44. Aanstelling voor bepaalde duur lerares dans (3u LS) vanaf 1 september 2005 ten laste van de gemeente.
 45. Aanstelling voor bepaalde duur leraar basgitaar (2u LS) vanaf 1 september 2005 ten laste van de gemeente.
 46. Aanstelling voor bepaalde duur leraar AMV (2u LS) vanaf 1 september 2005 ten laste van de gemeente.
 47. Aanstelling voor bepaalde duur leraar elektrische gitaar (3u LS) vanaf 1 september 2005 ten laste van de gemeente.
 48. Aanstelling voor bepaalde duur lerares koor (1u LS) vanaf 1 september 2005 ten laste van de gemeente.
 49. Aanstelling voor bepaalde duur leraar muziekinitiatie (2u LS) vanaf 1 september 2005 ten laste van de gemeente.
 50. Aanstelling voor bepaalde duur lerares viool (1u LS) vanaf 1 september 2005 ten laste van de gemeente.
 51. Aanstelling voor bepaalde duur leraar saxofoon (1u LS) vanaf 1 september 2005 ten laste van de gemeente.

 

Gemeenteraad 27 juni 2005

Agenda:

 1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering dd. 23 mei 2005.
 2. Erediensten - Kerkfabriek St-Kwinten : Advies rekening 2004.
 3. Erediensten - Kerkfabriek St-Martinus : Advies rekening 2004.
 4. Erediensten - Kerkfabriek O.L.V. Gaasbeek : Advies rekening 2004.
 5. Veiligheid - Bekrachtiging politiereglement dd. 14/3/2005 (wielerwedstrijd).
 6. Ruimtelijke Ordening - Goedkeuring van het wegentracé – Afstand van grond aan het openbaar domein der wegenis – Verkaveling – Langestraat zn – Dossiernr. 1989/139.
 7. Ruimtelijke Ordening - Goedkeuring van het wegentracé – Verkavelingsaanvraag – Luitenant Jacopsstraat - Dossiernr. 2005/013.
 8. Werken - Straatnaamwijzigingen Scheestraat, Rosweg en Schapenstraat in de deelgemeente Sint-Martens-Lennik: principiële goedkeuring.
 9. Werken - Ruilverkaveling Elingen – Actualisatie bijdrage weginrichting Steenweg op Elingen, Doornstraat en Zwarte Molenstraat (deel IV) – Goedkeuring.
 10. Milieu – Aankoop van een veegmachine – Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.
 11. Werken - Vergunning voor het aanbrengen van werfsignalisatie langsheen de Carnaalstraat en de Louis Spaakstraat.
 12. Werken - Aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van wegsignalisatie ter hoogte van de Karel Keymolenstraat, gemeenteweg, gelegen in de deelgemeente St-Kwintens-Lennik.
 13. Werken - Aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van wegsignalisatie ter hoogte van de Oudenaaksestraat en de heraanleg kruispunt met de Donkerstraat – Gustaaf Van der Steenstraat, gemeenteweg, gelegen in de deelgemeente Gaasbeek.
 14. Onderwijs - Participatieraad – Opheffing – Inwerkingtreding Schoolraad.
 15. Onderwijs - Princiepsbeslissing tot het oprichten van een Schoolraad voor de Gemeentelijke Basisschool.
 16. Brandweer – Vacantverklaring betrekking van korporaal.
 17. Gouverneur – Kennisname definitieve vaststelling gemeenterekening 2003.
 18. JWBP – Aanpassing Jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007 : Goedkeuring.
 19. V.M.W. – Aanduiding van een plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente op de Gewone Algemene Vergadering + in het Regionaal Comité.
 20. Iverlek - Verkavelingsreglementering – Actualisering.

 

Gemeenteraad 23 mei 2005

Agenda:

 1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering dd. 25 april 2005.
 2. Goedkeuring van het wegentracé - Verkavelingsaanvraag - Tuitenbergstraat zn - Dossiernr. 2005/008.
 3. Havi-Gis : Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de Jaarvergadering + Goedkeuring agendapunten vergadering dd. 6 juni 2005.
 4. Iverlek - Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de Algemene Vergadering en Buitengewone Algemene Vergadering + Goedkeuring agendapunten vergadering dd. 22 juni 2005.
 5. Iverlek - Goedkeuring statutenwijziging.
 6. Finilek - Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de Jaarvergadering + Goedkeuring agendapunten vergadering dd. 22 juni 2005.
 7. Havicrem - Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de Gewone Algemene Vergadering + Goedkeuring agendapunten vergadering dd. 22 juni 2005.
 8. Haviland - Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de Gewone Algemene Vergadering + Goedkeuring agendapunten vergadering dd. 29 juni 2005.
 9. Haviland - Goedkeuring statutenwijziging.
 10. Jaarplan 2005 van het Jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007.
 11. Financiële dienst - Verlenging termijn van verdisconteringslening nr. 1170.
 12. Financiële dienst - Restauratie oude apotheek Markt 9 te 1750 Lennik - Uitvoering restauratiewerken - Vaststelling deel subsidie gemeente.

  IN GEHEIME ZITTING :

  **Gemeentelijke Muziekacademie :

 13. Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur leraar slagwerk vanaf 1 september 2005.
 14. Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur leraar viool vanaf 1 september 2005.
 15. Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur leraar AMV en leraar samenzang vanaf 1 september 2005.
 16. Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur leraar woord vanaf 1 september 2005.
 17. Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur leraar dans vanaf 1 september 2005.
 18. Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur opsteller vanaf 1 september 2005.

 

Gemeenteraad 25 april 2005

Agenda:

 1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering dd. 21 maart 2005.
 2. Milieu - Aanpassing samenwerkingsovereenkomst inzake het verwerken van restafval en grof vuil : Goedkeuring.
 3. Milieu - Waarborgverbintenis inzake leningen voor de aankoop van verbrandingsrechten bij Indaver : Goedkeuring.
 4. Milieu - Gemeentelijk milieubeleidsplan 2005-2009 : Vaststelling.
 5. Mobiliteit - Koepelmodule 23104/KM/3 met bijhorende module 4 inzake het aanbrengen van een aangepaste wegverlichting ter hoogte van het kruispunt van de Brusselsestraat met de Gaasbeeksestraat : Goedkeuring.
 6. Goedkeuring van het wegentracé - Verkavelingsaanvraag - Brusselsestraat - Dossiernr. 2005/005.
 7. Goedkeuring van het wegentracé - Verkavelingsaanvraag - Schoolweg - Dossiernr. 2005/002.
 8. Verkavelingsvergunning - Steenbergstraat & Varenbergstraat - Dossiernr. 1964/002 - 277/FL/48.
 9. Politieraad - Presentiegelden leden 2001 - Vaststelling.
 10. Kruispuntbank - Machtiging om mededeling te bekomen van de lijst met de inwoners van de gemeente die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging.
 11. Bestemmingswijziging van saldi van leningen en toelagen.

  IN GEHEIME ZITTING :

  **Gemeentelijke Basisschool :

 12. Aanvaarding deeltijdse loopbaanonderbreking onderwijzer vanaf 11 april 2005.
 13. Afwezigheid wegens loopbaanonderbreking : tijdelijke aanstelling onderwijzer ter vervanging.

 

Gemeenteraad 21 maart 2005

Agenda:

 1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering dd. 28 februari 2005.
 2. Verkavelingsvergunning - Steenbergstraat & Varenbergstraat - Dossiernr. 1964/002.
 3. Verkavelingsvergunning - Kattestraat - Dossiernr. 1994/017.
 4. Werkingsverslag 2004 van het Jeugdwerkbeleidsplan 2002-2004.
 5. Kennisname jaarverslag 2004.
 6. Milieu - Samenwerkingsovereenkomst "Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling" - 2005-2007 : Ondertekening.
 7. Milieu - Milieujaarprogramma 2005 : Vaststelling.
 8. Gemeentelijke administratie : Aankoop van software voor notulenbeheer, postregistratie en dossierbeheer : Goedkeuring bestek en gunningsprocedure.
 9. Brandweer - Aankoop ziekenwagen - Vaststellen technische bepalingen en wijze van gunnen - Goedkeuring.
 10. Brandweer - Retributie tussenkomsten - Goedkeuring.
 11. Brandweer - Retributie preventies - Goedkeuring.
 12. Brandweer - Betrekkingen van stagiair-brandweerman in het vrijwilligerskader - Vacantverklaring.
 13. Participatie in EGPF via Finilek en Gefin.
 14. Waarborgverlening financiering participatie EGPF via Finilek en Gefin.
 15. Vergoeding leden examencommissie.
 16. OCMW-raad : Aanstelling nieuw lid.
 17. Gemeentelijke Muziekacademie - Vacantverklaring verschillende functies.

 

Gemeenteraad 28 februari 2005

Agenda:

 1. Goedkeuring notulen van de vergadering dd. 24 januari 2005.
 2. Bekrachtiging politiereglement dd. 2 februari 2005 (SGI jogging).
 3. Aanvullend verkeersreglement betreffende het instellen van een snelheidsverbod ter hoogte van de Assesteenweg – N285 – Provincieweg, gelegen in de deelgemeenten St-Kwintens-Lennik en Eizeringen te 1750 Lennik.
 4. Aanvullend verkeersreglement betreffende het instellen van stilstaan- en parkeerverbod en laad- en losruimte ter hoogte van de Alfred Algoetstraat – N282 – Deelgemeente Sint-Kwintens-Lennik : Gewestwegen.
 5. OCMW – Meerjarenplan 2005-2007 : Goedkeuring.
 6. OCMW – Budget 2005 : Kennisname.
 7. OCMW - Protocol taakafspraken en samenwerking tussen OCMW en gemeente : Goedkeuring.
 8. Goedkeuring van het wegentracé – Verkavelingsaanvraag – Nellekenstraat – Dossiernr. 2004/023.
 9. Goedkeuring van het wegentracé – Verkavelingsaanvraag –Scheestraat – Dossiernr. 2004/020.
 10. Verkavelingsvergunning – Dorp en Kerkstraat – Dossiernr. 1965/013.
 11. Verkavelingsvergunning – Palokenstraat – Dossiernr. 1974/004.
 12. Verkavelingsvergunning – Tuitenbergstraat / Lombeeksestraat – Dossiernr. 1989/160.
 13. Verkavelingsvergunning – Kleine Vijverselenweg – Dossiernr. 1992/158.
 14. Milieu – Exploitatie van een intercommunaal containerpark : Goedkeuring overeenkomst.
 15. Retributie voor het gebruik van het intercommunaal containerpark : Goedkeuring.
 16. Iverlek – Verkavelingsreglementering – Actualisering.
 17. Intercommunale Haviland – Aanduiding van een lid van de Raad van Bestuur.
 18. Gemeentelijke Muziekacademie – Samenwerkingsplatform ICT-coördinatie : Goedkeuring.
 19. Lokale Werkwinkel Pajottenland – Samenwerkingsovereenkomst : Goedkeuring.
 20. Ontslag OCMW-raadslid : aktename.

 

Gemeenteraad 24 januari 2005

Agenda:

 1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering dd. 20 december 2004
 2. Kennisname verslag betreffende het onderzoek der geloofsbrieven van een plaatsvervangend raadslid
 3. Aanstelling en eedaflegging van een plaatsvervangend gemeenteraadslid
 4. Personeel - administratief statuut - goedkeuring
 5. Personeel - geldelijk statuut - goedkeuring
 6. Personeel - reglement van het contractueel personeel - goedkeuring
 7. Personeel - arbeidsreglement - goedkeuring
 8. Brandweer - administratief statuut van het beroepspersoneel - goedkeuring
 9. Brandweer - geldelijk statuut van het beroepspersoneel - goedkeuring
 10. Brandweer - arbeidsreglement van het beroepspersoneel - goedkeuring

 

 

 

>> Gemeenteraden van 2004


   

  > Naar de hoofdpagina van de webstek van LENNIK 2000