Agenda's Gemeenteraad Lennik

 

 

Gemeenteraad 27/11/2000

AGENDA:

 1. Goedkeuring notulen vorige vergadering d.d. 30/10/2000.
 2. Kerkfabriek O.L.V. Gaasbeek : Advies rekening 1999.
 3. Kerkfabriek O.L.V. Gaasbeek : Advies begroting 2001.
 4. Kerkfabriek St-Gertrudis-Pede : Advies begroting 2001.
 5. Kerkfabriek St-Ursula : Advies begrotingswijziging nr.1 - 2000.
 6. Kerkfabriek St-Kwintinus : Advies begrotingswijziging nr.1 - 2000.
 7. Herstelling verschillende straten - Afsluiten lening - Vaststelling van de voorwaarden van de opdracht, raming en keuze van de procedure.
 8. Herstelling Pastorie Centrum (gemeentelijk aandeel) - Afsluiten lening - Vaststelling van de voorwaarden van de opdracht, raming en keuze van de procedure.
 9. Beslissing ophalen papier en karton - Jeugdverenigingen.
 10. Voorlopige goedkeuring ontwerp - Bijzonder Plan van Aanleg Nr. SKL3 "Kasteel de Neufcour".
 11. Goedkeuring van het wegentracé - Verkavelingsaanvraag - Verdoodt Lode, NV. Intop voor Van Lint-Jacobs, Kerkhofstraat - Dossiernr. 2000/024.
 12. Stemmen gemeentelijke begrotingswijziging nr.2 - Gewone en buitengewone dienst - Dienstjaar 2000.
 13. Gemeentelijke Basisschool - Princiepsbeslissing aankoop meubilair kleuterklas - Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.
 14. Gemeentelijke Basisschool - Princiepsbeslissing inrichten computerklas - Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.
 15. Stemmen voorlopige twaalden.
 16. Gemeentebelasting : Opcentiemen op de onroerende voorheffing.
 17. Gemeentebelasting : Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting.
 18. Belasting op het afleveren van administratieve stukken.
 19. Retributie voor het opzoeken, het samenstellen en het afleveren van administratieve stukken en inlichtingen.
 20. Retributie voor huwelijksplechtigheden.
 21. Retributie tussenkomsten brandweer.
 22. Retributie op het leegpompen van putten en kelders.
 23. Retributie tot uitlening van nadarbarelen.
 24. Retributie op het huren van zalen en sportterreinen.
 25. Retributie verhuren tennisterreinen.
 26. Retributie op de bijzondere ophaling van ambachtelijk vuil.
 27. Vaststelling kostprijs GFT- en PMD-zakken en grote PMD-zakken.
 28. Vaststelling kostprijs van de zakken voor het restafval.
 29. Belasting op het ophalen van huishoudelijk- en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen.
 30. Vaststelling bedrag verkoop composteringsvaten.
 31. Grondvergunningen inzake kerkhoven en begraafplaatsen.
 32. Retributie op wachtkelders.
 33. Retributie voor het afleveren van stedenbouwkundige inlichtingen aan notarissen en vastgoedmakelaars.

IN GEHEIME ZITTING :

**Gemeentelijke basisschool:
34-37: Vaste benoeming van (kleuter)onderwijzeressen

**Gemeentelijke Muziekacademie:
38-72: Vaste benoeming en tijdelijke aanstelling van leerkrachten.


Gemeenteraad 30/10/2000

AGENDA:

 1. Goedkeuring notulen vorige vergaderingen d.d. 31/7/2000, 18/8/2000 + 28/8/2000.
 2. Kerkfabriek St-Kwintinus : Advies besluit der Kerkmeesters, houdende verkiezing van een Voorzitter, een Secretaris en een Penningmeester.
 3. Kerkfabriek St-Kwintinus : Advies besluit der Kerkraad, houdende verkiezing van een Voorzitter, een Secretaris en een lid.
 4. Kerkfabriek St-Ursula : Advies besluit der Kerkraad, houdende verkiezing van een Voorzitter en een Secretaris.
 5. Kerkfabriek St-Ursula – Advies begrotingswijziging nr.1 – 2000.
 6. Kerkfabriek St-Gertrudis-Pede : Advies begroting 2000.
 7. Kerkfabriek St-Martinus : Gebouwen – Goedkeuring princiepsbeslissing restauratie St-Martinuskerk – Fase 2.
 8. O.C.M.W. – Kennisname begrotingswijziging nr.1 – Gewone en buitengewone dienst – Dienstjaar 2000.
 9. Jaarmarktcomité – Vaststelling gemeentelijke toelage 2000.
 10. Gedeeltelijke verplaatsing van de voetweg nr. 107 - sectie B, nrs. 261a2-b2-c2 - 277e – 278b – 279w2 – 280v, percelen eigendom van Wijns-Timmermans, Segers – Van Ginderdeuren, Mattens Christiane & Lydia en Appelmans – De Wit.
 11. Goedkeuring van het wegentracé – Wijziging verkavelingsaanvraag – Vandersmissen Philippe – Vandersmissen Patricia – Saffelbergstraat – Dossiernr. 2000/020.
 12. Goedkeuring van het wegentracé - Verkavelingsaanvraag - Edmond Sluys - zaakvoerder Landmeterskantoor Lennik - Lindendreef - Dossiernr. 2000/016.
 13. Goedkeuring van het wegentracé – Wijziging van verkavelingsaanvraag - Lode Verdoodt, landmeter nv INTOP (voor dhr. en mevr. Bert-Vandeweghe) - Lombeeksestraat - Dossiernr. 2000/010.
 14. Verkiezingen – Vergoedingen hoofdbureau : Provincie- en Gemeenteraadsverkiezing.
 15. Verkeer – Aanvullend verkeersreglement betreffende parkeerverbod op een gedeelte van een parkeerstrook, gelegen langsheen de N8 (Brussel – Ninove).
 16. Bestemmingswijziging buitengewone ontvangsten (erelonen ontwerper Marktplein).
 17. Herstelling speelplaats school Eizeringen – Afsluiten lening – Vaststelling van de voorwaarden van de opdracht, raming en keuze van de procedure.
 18. Brandweer – Advies afrekening bijdrage 1999.

IN GEHEIME ZITTING :

**Gemeentelijke basisschool:
19. Tijdelijke aanstelling kleuteronderwijzeres in vervanging van mevrouw Schets Melina vanaf 1/9/2000 (Bosschaert Els) – 12 lestijden.
20. Tijdelijke aanstelling kleuteronderwijzeres in vervanging van mevrouw Schets Melina vanaf 1/9/2000 (Van Ransbeeck Lenni) – 12 lestijden.
21. Tijdelijke aanstelling leerkracht Protestantse Godsdienst vanaf 1/9/2000 (Riemens Anja).

**Gemeentelijke Muziekacademie:
22. Aanvaarding ontslag lerares AMV (Marijke Berghmans).


Gemeenteraad 28/8/2000

AGENDA:

 1. Kerkfabriek St-Martinus – Advies besluit der Kerkmeesters, houdende verkiezing van een Voorzitter, Penningmeester en Secretaris.
 2. O.C.M.W. – Kennisname rekening 1999 + kennisname jaarverslag.
 3. O.C.M.W. Goedkeuring beslissing d.d. 1/8/2000, houdende uitbreiding met 16 flats en ontmoetingsruimte i.s.m. NV. Serviceflats.
 4. O.C.MW. – Verlenen van de waarborg voor de bouw van de serviceflats en polyvalente ontmoetingsruimte.
 5. Stemmen gemeentelijke begrotingswijziging nr 1 gewone en buitengewone dienst dienstjaar 2000.
 6. Gemeentelijke basisschool – Princiepsbeslissing aankoop meubilair – Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.
 7. Gemeentelijke Basisschool – Princiepsbeslissing aankoop LDC-projector : Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.
 8. Gemeentelijke Basisschool – Princiepsbeslissing aankoop scherm – Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.
 9. Gemeentehuis – Goedkeuring meerwerken communicatienetwerk.

IN GEHEIME ZITTING :

**Politie :

 1. Personeel – Politie – Vaste benoeming veldwachter.

**Gemeentelijke basisschool :

 1. Aanvaarding terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden vanaf 1/9/2000 kleuterleidster (Ruttens A.)
 2. Tijdelijke aanstelling kleuterleidster (24u) vanaf 1/9/2000 ter vervanging van Ruttens Aldegonde (Schets Melina).
 3. Tijdelijke aanstelling kleuterleidster (12u) vanaf 1/9/2000 in een vacante betrekking (Walckiers Rita).
 4. Tijdelijke aanstelling kleuterleidster (12u) vanaf 1/9/2000 in een vacante betrekking (Van Laethem Anja).
 5. Tijdelijke aanstelling kleuterleidster (12u) vanaf 1/9/2000 ten laste van de gemeente (Van Ransbeeck Lenni).
 6. Tijdelijke aanstelling onderwijzeres (15u) vanaf 1/9/2000 in een vacante betrekking (Dedobbeleer Nadine).
 7. Tijdelijke aanstelling onderwijzeres (24u) vanaf 1/9/2000 in een vacante betrekking (Nerinckx Annick).
 8. Tijdelijke aanstelling onderwijzeres (22u) vanaf 1/9/2000 in een vacante betrekking (Cornelis Ilse).


Gemeenteraad 18/8/2000

AGENDA:

 1. Toelichting mobiliteitsstudie.
 2. Organiek reglement van de brandweer - aanvulling motivatie


Gemeenteraad 31/7/2000

AGENDA:

 1. Goedkeuring notulen vorige vergadering d.d. 26/6/2000.
 2. Kerkfabriek O.L.V. Gaasbeek : Advies rekening 1999.
 3. Kerkfabriek O.L.V. Gaasbeek : Advies begroting 2001.
 4. Kerkfabriek St-Gertrudis-Pede : Advies begrotingswijziging nr.1 – 2000.
 5. Kerkfabriek St-Gertrudis-Pede : Advies rekening 1999.
 6. Kerkfabriek St-Martinus : Advies begrotingswijziging nr.1 – 2000.
 7. Kerkfabriek St-Martinus : Advies begroting 2001.
 8. Kerkfabriek St-Martinus : Advies besluit der Kerkmeesters + Kerkraad, houdende verkiezing van een Voorzitter, Penningmeester en Secretaris.
 9. Wegenis – Goedkeuring van het Wegentracé – Verkavelingaanvraag – Verdoodt Lode, landmeter NV. Intop – Veldstraat – Dossiernr. 2000/011.
 10. SIF- Goedkeuring van het SIF-Beleidsplan 2000-2002.
 11. Iverlek – Kapitaalverhoging.
 12. Iverlek – Waarborgverlening.
 13. Brandweer Lennik – Goedkeuring organiek reglement.
 14. Vaststelling van het aantal stedenbouwkundige ambtenaren.
 15. JWBP – Goedkeuring aanpassing Jaarplan 2000 van het Jeugdwerkbeleidsplan 1999-2001.
 16. Gemeentelijke Basisschool – Princiepsbeslissing aankoop meubilair – Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.
 17. Subsidiereglement verzusteringen.
 18. Verkeer – Aanvullend verkeersreglement betreffende éénrichtings- verkeer, snelheid, parkeren, tonnagebeperking en voorrang (dat tot de gemeentewegenis behoort).
 19. Verkeer – Aanvullend verkeersreglement betreffende éénrichtings- verkeer, snelheid, parkeren, tonnagebeperking, voorrang en verkeersgeleiders (Gewestweg 282 Gooik-Anderlecht).


Gemeenteraad 26/6/2000

AGENDA:

 1. Goedkeuring notulen vorige vergadering d.d. 9/5/2000
 2. Kerkfabriek St-Ursula : Advies besluit bureel der Kerkmeesters + Kerkraad, houdende verkiezing van een Voorzitter, Penningmeester en Secretaris.
 3. Kerkfabriek St-Kwintens : Advies besluit Kerkraad d.d. 3/10/1999, houdende : Aanvulling van de Kerkraad ingevolge overlijden van een lid.
 4. Kerkfabriek St-Kwintens : Advies rekening 1999.
 5. Eigendom - Goedkeuring van het wegentracé - Verkavelingaanvraag Kestemont-De Greef, Steenbergstraat - Dossiernr. 2000/006.
 6. Gedeeltelijke verplaatsing van de voetweg nr.75.
 7. SIF - Beleidsplan : Bespreking + goedkeuring voortgangsrapport 1999.
 8. Aankoop schoolbus - Afsluiten lening - Vaststelling van de voorwaarden van de opdracht, raming en keuze van de procedure.
 9. Bestemmingswijziging van het saldo van verschillende leningen.
 10. Milieu- en Natuurraad : kennisname vervanging lid + aanduiding opvolger.
 11. P.O.B. - Princiepsbeslissing renovatie en uitbreiding - Goedkeuring voorontwerp plannen, bestek en raming.
 12. Goedkeuring gemeenterekening - Balans- en resultatenrekening 1999.
 13. Goedkeuring werkingsverslag JWBP 1999.
 14. Wegenis - Goedkeuring meerwerken fietspad Schapenstraat + verbeteringswerken Wolvenstraat en Palokenstraat.
 15. Princiepsbeslissing verzustering Abcoude.
 16. Personeel - Hospitalisatieverzekering - Tussenkomst in de kosten.

IN GEHEIME ZITTING :

**Gemeentelijke basisschool :

 1. Oprichting van een beroepscommissie getuigschrift basisonderwijs.
 2. Vacantverklaring verschillende functies.

**Gemeentelijke Muziekacademie:

 1. Tijdelijke aanstelling lerares dans ten laste van de inrichtende macht (Arnouts Axelle).
 2. Toekenning individuele wedde lerares dans (Arnouts Axelle).
 3. Tijdelijke aanstelling lerares samenspel (Lebrun Catherine).
 4. Tijdelijke aanstelling lerares cello (Lebrun Catherine).
 5. Tijdelijke aanstelling lerares dans (De Meester Sofie).
 6. Tijdelijke aanstelling lerares dans (Duponchelle Els).

 


 

Gemeenteraad 9/5/2000

AGENDA:

 1. Goedkeuring notulen vorige vergaderingen d.d. 13/3/2000 + 27/3/2000.
 2. Kerkfabriek St-Martinus : Advies rekening 1999.
 3. Milieu – Goedkeuring Gemeentelijke Milieuconvenant 2000-2001 / Milieuconvenant en de opties nrs. 3, 4, 5, 6, 8 en 10.
 4. Gedeeltelijke verplaatsing van de voetweg nr. 107 – sectie B nrs 261a2-b2-c2 - 277e – 278b – 279w2 – 280v, percelen eigendom van Wijns-Timmermans, Segers – Van Ginderdeuren, Mattens Christiane & Lydia en Appelmans – De Wit.
 5. Princiepsbeslissing uitbreiden BPA skl3 Kasteel Eizeringen – Goedkeuring.
 6. Eigendommen- Aankoop uit de hand van onroerende goederen : toegang parking Schepenbank.
 7. Gemeentelijke Basisschool Participatieraad – Aanduiding effectieve + gecoöpteerde leden.
 8. O.C.M.W. – Goedkeuring beraadslaging d.d. 29/2/2000, houdende oprichting erkende dienst schuldbemiddeling (Wijziging beslissing d.d. 25/1/2000).
 9. Intrekking Gemeenteraadsbeslissing d.d. 31/1/2000, houdende instelling bij de Raad van State van een procedure tot schorsing en vernietiging van de Omzendbrief "Telling financieringwet 20/1/2000".
 10. Machtiging tot het instellen van beroep in de zaak gemeente Lennik / Gemeente St-Lievens-Houtem.
 11. Milieu- en Natuurraad : Kennisname vervanging lid + aanduiding opvolger.
 12. Pastorie Eizeringen – Herstellingswerken – Afsluiten lening – Vaststelling van de voorwaarden van de opdracht, raming en keuze van de procedure.
 13. Onderhandse verkoop van een bestaande muur van de gemeente, palend aan de eigendom familie Vandersmissen-Cogneau – Vaststelling voorwaarden.
 14. De voormalige waterpomp van het marktplein heroprichten. Ingediend door raadslid Raoul De Wolf

 


 

Gemeenteraad 27/3/2000

AGENDA:

**Gemeentelijke basisschool :

 1. Herinrichting speelplaats – Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

**Gebouwen - Pastorie Eizeringen :

 1. Renovatie – Goedkeuring ontwerp.
 2. Goedkeuring ruwbouwwerken (perceel 1) – Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.
 3. Goedkeuring dakwerken (perceel 2) - Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.
 4. Goedkeuring buitenschrijnwerkerij (perceel 3) - Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.
 5. Goedkeuring gevelreiniging en gevelrestauratie (perceel 4) - Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.
 6. Goedkeuring technieken en voltooiingwerken (perceel 5) - Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

IN GEHEIME ZITTING :

**Gewestelijke Brandweer :

 1. Aanstelling korpsgeneesheer-vrijwilliger bij het Gewestelijk brandweerkorps van Lennik.

 

Gemeenteraad 13/3/2000

AGENDA:

 1. Goedkeuring notulen vorige vergadering d.d. 31/1/2000.
 2. Haviland – Goedkeuring statutenwijziging.
 3. Vredegerecht – Huren van bestuurlijke ruimte uit de hand voor het Vredegerecht van Lennik wegens renovatiewerken aan het gemeentehuis.
 4. Heemkundig Museum – Herziening kosten nutsvoorzieningen ten laste van de heer De Brabanter P.
 5. Motie tegen het besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Vlaams-Brabant, betreffende de verdeling van de kosten gemaakt voor de verkiezingen van 13/6/1999.
 6. O.C.M.W. – Kennisname lokaal overleg buitenschoolse kinderopvang / gemeente Lennik.
 7. O.C.M.W. – Goedkeuring beslissing d.d. 25/1/2000 van het O.C.M.W. houdende oprichting erkende dienst schuldbemiddeling.
 8. Gemeentehuis – Verbouwingswerken – Afsluiten lening – Vaststelling van de voorwaarden van de opdracht, raming en keuze van de procedure.
 9. Politie – Aankoop politievoertuig - Afsluiten lening – Vaststelling van de voorwaarden van de opdracht, raming en keuze van de procedure.
 10. Wegen – Verkeerslichten school Eizeringen - Afsluiten lening – Vaststelling van de voorwaarden van de opdracht, raming en keuze van de procedure.
 11. Mantelzorg – Aanpassing Gemeenteraadsbeslissing d.d. 25/1/1999.
 12. Wegen – Verbeteringswerken aan voetweg tussen Olmenpark en Kruiskouterstraat – Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.
 13. Wegen – Verbeteringswerken in de Karel Keymolenstraat en de Busingenstraat - Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.
 14. Wegen – Verbeteringswerken in de Halleweg - Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.
 15. Wegen – Verbeteringswerken in de Sint-Elooistraat - Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.
 16. Aankoop autobus - Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.
 17. Aanduiding gemeentelijk GIS-adviseur (coördinator).
 18. Aanduiding locatie vergaderingen gemeenteraad.
 19. Ontwerp van lijst van voor bescherming vatbare monumenten en stads- en dorpsgezichten: Lennik kerkhofmuren en kerkhof - Gaasbeek kerkhofmuren en pastorie (met inbegrip van de bakstenen tuinmuur). Ingediend door raadslid Marcel Herremans

IN GEHEIME ZITTING :

 1. Politie – Aanstelling van een stagedoend veldwachter.
 2. Gemeentelijke Basisschool – Voorlopige aanstelling onderwijzeres in vervanging van mevrouw Pappaert vanaf 10/1/2000 (Pletincx Catherine).

 

Gemeenteraad 31/1/2000

AGENDA:

 1. Goedkeuring notulen vorige vergadering d.d. 20/12/1999.
 2. Goedkeuring jaarplan 2000 van het Jeugdwerkbeleidsplan 1999-2001.
 3. Kennisname schorsingsbesluit Gouverneur d.d. 22/12/1999: begrotingswijziging nr.2 – buitengewone dienst.
 4. Kennisname jaarverslag 1998.
 5. Gemeentelijke begroting – Dienstjaar 2000 – Gewone en buitengewone dienst – Stemming.
 6. Gewestelijke brandweer – Vacantverklaring van een betrekking van korpsgeneesheer.
 7. GNOP – Gemeentelijk subsidiereglement voor aanplant en onderhoud van kleine landschapselementen en hoogstamboomgaarden.
 8. Deelname aan VERA (Vlaams-Brabants Extranet voor Regio en Administratie).
 9. Herstelling Postweg fase II – Afsluiten lening – Vaststelling van de voorwaarden van de opdracht, raming en keuze van de procedure.
 10. Containerpark – Alternatief voorstel.

IN GEHEIME ZITTING :

 1. Gewestelijke brandweer – Aanvaarding ontslag korpsgeneesheer Alain Van Laethem.

Gemeentelijke Muziekacademie :

 1. Vaste benoeming leraar K.V. piano 1u LS + 1u HS (Dominique Bonkain).
 2. Vaste benoeming leraar K.V. AMV 8u LS + K.V. samenzang 2u LS (Kristel Verpoten).
 3. Vaste benoeming leraar K.V. begeleidingspraktijk 2u HS (Paul De Maeyer).
 4. Vaste benoeming leraar K.V. hobo 1u LS (Jan Maebe).
 5. Vaste benoeming leraar K.V. dwarsfluit 5u LS + 3u HS (Noëlla Vijt).
 6. Vaste benoeming leraar K.V. woord (AVV) 2u LS (Herman Gysels).